Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 3 | Απρίλιος 2013

Τραπεζικό σύστημα κοινοτικής ανάπτυξης

Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήματος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης
Το κείμενο προτείνει την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήματος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης για την προώθηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της οικονομίας. Η πρόταση βασίζεται στην άποψη ότι η υπάρχουσα χρηματοπιστωτική δομή είναι ιδιαίτερα αδύναμη όσον αφορά την εξυπηρέτηση ατόμων με χαμηλό εισόδημα, μειονότητες σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου και της πόλης, και μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι πρωταρχικοί στόχοι των τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης είναι να προσφέρουν πίστωση, πληρωμές και προγράμματα αποταμίευσης σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις παραδοσιακές τράπεζες, καθώς και μορφές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρές για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι