Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 772 | Σεπτέμβριος 2013

Ο επαναπροσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής

Μια κρίσιμη αξιολόγηση της δημοσιονομικής μικρορύθμισης
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κριτική της δημοσιονομικής πολιτικής όπως εμφανίζεται στη θεωρία και εφαρμόζεται στην πράξη. Συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο μέθοδοι σταθεροποίησης από την πλευρά της ζήτησης: η συμβατική δαπάνη για την τόνωση της ζήτησης (pump priming) και ο νέος προορισμός της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής που εντοπίζεται σήμερα στη βιβλιογραφία γύρω από τη θεωρία της «Νέας Συναίνεσης». Η θεωρητική κριτική των αντίστοιχων μηχανισμών μετάδοσης των δύο μεθόδων αποκαλύπτει ότι λειτουργούν στη βάση της λεγόμενης διάχυσης των οφελών προς τα κάτω (trickle down), που αποτυγχάνει όχι μόνο να εξασφαλίσει και να διατηρήσει πλήρη απασχόληση, αλλά συμβάλλει επίσης στη διόγκωση της μεταπολεμικής αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας και στη διάβρωση της εισοδηματικής ισότητας. Στη συνέχεια της εργασίας αντιπαραβάλλονται τα δύο συμβατικά μέτρα διαχείρισης της ζήτησης με την προτεινόμενη εναλλακτική λύση, που είναι ουσιαστικά μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω και η οποία βασίζεται σε μια επανερμηνεία της αρχικής πολιτικής συνταγής του Keynes για την πλήρη απασχόληση. Η εργασία προσφέρει μια νέα αντίληψη για τη δημοσιονομική πολιτική και συνηγορεί υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού που περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες άμεσης απασχόλησης και επενδύσεων, οι οποίες είναι εκ φύσεως διαφορετικές από τα σύγχρονα μέτρα δημοσιονομικής μικρορύθμισης. Τέλος, περιγράφει το περίγραμμα της δημοσιονομικής προσέγγισης από τα κάτω προς τα πάνω και ολοκληρώνει την ανάλυση με μια αναφορά γύρω από μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης έναντι των συμβατικών μεθόδων σταθεροποίησης.Γρήγοροι Σύνδεσμοι