Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 10 | Δεκέμβριος 2013

Η συνεχιζόμενη καταλληλότητα των κρατικών ομολόγων με την κάλυψη φόρων (tax-backed bonds) για την ευρωζώνη

Του Philip Pilkington
Σε ένα σημείωμα πολιτικής που δημοσιεύθηκε πέρυσι από το Levy Institute, ο Philip Pilkington και ο Warren Mosler υποστήριξαν ότι η κρίση χρέους στην ευρωζώνη θα μπορούσε να λυθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αλλά και χωρίς έξοδο από τη νομισματική ένωση, μέσω της έκδοσης μιας προτεινόμενης χρηματοοικονομικής καινοτομίας που αποκάλεσαν «κρατικά ομόλογα με την κάλυψη φόρων» («tax-backed bonds»). Τα ομόλογα αυτά είναι παρόμοια με τα τυπικά κρατικά ομόλογα εκτός από το ότι θα περιέχουν μια ρήτρα που θα προβλέπει ότι αν η χώρα που εκδίδει τα ομόλογα δεν προβεί στην αποπληρωμή τους, τα συγκεκριμένα ομόλογα θα είναι αποδεκτά για την πληρωμή φόρων στο εσωτερικό της εν λόγω χώρας και θα συνεχίζουν να προσφέρουν επιτόκιο.

Στο πρόσφατο σημείωμα πολιτικής, ο Pilkington εξετάζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της πρότασης υπό το πρίσμα των αλλαγών που έχουν επέλθει όσον αφορά την πολιτική της ΕΚΤ, καθώς επίσης και το επιχείρημα του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας ότι τα κρατικά ομόλογα με την κάλυψη φόρων θα παραβίαζαν την ισχύουσα ιρλανδική νομοθεσία (και κατά συνέπεια τον υπάρχοντα νόμο και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης). Επιπλέον, σκιαγραφεί ορισμένες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αρχική πρόταση ως απάντηση στην εποικοδομητική κριτική που δέχθηκαν οι συγγραφείς από την δημοσίευση του αρχικού κειμένου και υπογραμμίζει, επίσης, τη χρήση της συγκεκριμένης πρότασης ακόμη και εκτός της ευρωζώνης. Τελικά, η θέση του Pilkington παραμένει αναλλοίωτη, υποστηρίζοντας ότι τα ομόλογα με την κάλυψη φόρων αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό, αντί σε ομοσπονδιακό επίπεδο, και ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της ευρωζώνης.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι