Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 719 | Ιούνιος 2012

Επαναπροσδιορίζοντας τη δημοσιονομική πολιτική μετά τη Μεγάλη Κάμψη

Το κείμενο αξιολογεί τις πρωτοβουλίες δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Κάμψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συγγραφέας του θεωρεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι μη συμβατικές δημοσιονομικές πολιτικές που ήταν προσανατολισμένες προς τον χρηματοοικονομικό τομέα επισκίασαν τις συμβατικές αντικυκλικές προσπάθειες σταθεροποίησης προς τον πραγματικό τομέα της οικονομίας, η σχετική απογοητευτική επίπτωση που είχαν στην απασχόληση ήταν αποτέλεσμα άστοχων προτεραιοτήτων χρηματοδότησης συνδυαζόμενες με μια αποκλειστική και κακώς συμβουλευόμενη εστίαση στο παραγωγικό κενό αντί στο κενό της αγοράς εργασίας. Το κείμενο υποστηρίζει περαιτέρω ότι οι παραδοσιακές πολιτικές για την τόνωση της οικονομίας μέσω κρατικών δαπανών στον εμπορικό τομέα και μειώσεις φόρων (pump-priming) δεν είναι ικανές να κλείσουν το κενό της απασχόλησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρομερές προκλήσεις στην αγορά εργασίας που παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες, η πολιτική θα μπορούσε να επωφεληθεί από έναν θεμελιώδη επαναπροσδιορισμό μακριά από την κεϋνσιανιστική προσέγγιση της διάχυσης των οφελών προς τα κάτω και προς αυτό που αποκαλούμε εδώ μια προσέγγιση δημοσιονομικής πολιτικής «από τη βάση προς τα πάνω». Η προσέγγιση αυτή αναθεωρεί επίσης τη φύση των κρατικών αντικυκλικών σταθεροποιητών.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι