Δημοσιεύσεις στα Ελληνικά

Πολιτική Απασχόλησης και Αγορές Εργασίας


Σχετιζόμενες δημοσιεύσεις

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 4 | Αύγουστος 2022
  «Κίνητρο ή αντι-κίνητρο»
  Με τη δημοσίευση το 1971 της Θεωρίας της δικαιοσύνης του Rawls μας προσφέρεται μια πλήρως επεξεργασμένη πρόταση για τη δίκαιη κοινωνία και τους βασικούς θεσμούς της. Η κοινωνία αυτή είναι μια δημοκρατική κοινωνία που διέπεται από τη δικαιοσύνη ως ακριβοδικία, δηλαδή μια κοινωνία όπου όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν συμβατά μεταξύ τους δικαιώματα και ελευθερίες, θα επικρατεί ισότητα ευκαιριών και οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες θα «αποβαίνουν προς το μέγιστο όφελος των λιγότερο ευνοημένων». Κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα; Είναι όλη αυτή η επιδοματική πολιτική που εφαρμόζεται αποτελεσματική ή όχι; Η σχέση δαπανών και οικονομίας μήπως καρποφορεί ένα αντικίνητρο για την ανάπτυξη; Η διερεύνηση αυτή, ωστόσο, δεν έχει στόχευση απολογητική ούτε επιδιώκει να υπερασπιστεί θέσεις που δεν διατυπώνονται ή, πολύ περισσότερο, που ρητά αποκρούονται από το οικονομικό μοντέλο της χώρας μας, αλλά αντίθετα, ευελπιστεί να ανιχνεύσει υπόρρητα δικαιολογητικά επιχειρήματα που συμπληρώνουν την ομολογουμένως σχηματική περιγραφή της λειτουργικότητας και της χρησιμότητας των κοινωνικών δαπανών σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
  Αρχείο:
  Σχετικό Πρόγραμμα:
  Συγγραφέας/είς:
  Alexandra Papaisidorou Emmanouil Karakostas
 • Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος | Μάιος 2015
  Η παρούσα προσθήκη στην έκθεση του Ιουνίου 2014 με τον τίτλο «Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση της ανεργίας: Η πρόταση της εγγυημένης απασχόλησης για την Ελλάδα» ανανεώνει τα δεδομένα της αγοράς εργασίας έως και το Γ’ τρίμηνο του 2014 και προσδιορίζει τις αναδυόμενες τάσεις απασχόλησης και ανεργίας. Ο πρωταρχικός στόχος της έκθεσης, τα αποτελέσματα μίας μελέτης που εκπονήθηκε το 2013 από το Levy Institute, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, είναι να ενημερώσει τους χαράκτες πολιτικής και το ευρύ κοινό με στοιχεία βασισμένα σε έρευνες για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας με σκοπό τη δημιουργία άμεσων θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα και να συμβάλει στην κριτική επανεξέταση της μακροοικονομικής πολιτικής με γνώμονα τη λιτότητα που συστάθηκε το 2010 ως προϋπόθεση των δανείων που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από τους εταίρους της στην ευρωζώνη – τη λεγόμενη «τρόικα» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

 • ΚΕΙΜΕΝO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 138 | Οκτώβριος 2014
  Για την ενεργοποίηση-κινητοποίηση του σοβαρά υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων που πηγάζουν μέσα από τη επίμονη ανεργία, προτείνουμε την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος άμεσης δημιουργίας θέσεων κοινωφελούς, δηλαδή ένα ελληνικό «New Deal». Η υλοποίηση ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης θα προσφέρει εργασία στους ανέργους, με τον κατώτατο μισθό, για έργα παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία από την άποψη της παραγωγής και της απασχόλησης. Επίσης, αν ληφθεί υπόψη ότι από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα δημιουργηθούν νέα φορολογικά έσοδα, που θα μειώσουν σημαντικά το καθαρό κόστος της υλοποίησης του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης, η πρόταση αποτελεί ένα συγκριτικά ήπιο μέτρο δημοσιονομικής τόνωσης. Με ένα καθαρό κόστος της τάξης του 1% περίπου ή του 1,2% του ΑΕΠ (ανάλογα με το επίπεδο του προσφερόμενου μισθού), ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης μέσης εμβέλειας που θα περιλαμβάνει την άμεση δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον πληθυσμό των ανέργων κατά το ένα τρίτο ή και περισσότερο, από τη στιγμή που λαμβάνονται υπόψη τα έμμεσα αποτελέσματα της απασχόλησης. Και η έρευνά μας δείχνει ότι η πρόταση θα πετύχει όλα αυτά ενώ θα μειώσει την αναλογία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αφήνοντας έτσι ελάχιστα περιθώρια για δικαιολογίες.

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 789 | Μάρτιος 2014
  Ένας δρόμος που δεν ακολουθήθηκε
  Είναι κοινώς γνωστό ότι ο John Maynard Keynes υπήρξε ο βασικός υποστηρικτής του κρατικού παρεμβατισμού για την αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι οι σύγχρονες «κεϋνσιανές πολιτικές» δεν έχουν τίποτα το κοινό με τα μέτρα πολιτικής που ο ίδιος ο Keynes θεωρούσε απαραίτητα για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης, πλήρους πραγματικής απασχόλησης. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διορθωθεί αυτή η παρανόηση και να περιγράψει τον δρόμο που δεν ακολουθήθηκε—δηλαδή το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την πλήρη απασχόληση που υπάρχει στα γραπτά του Keynes και που επεξεργάστηκαν μετέπειτα οικονομολόγοι, αλλά το έργο των οποίων δεν αναφέρεται στα οικονομικά εγχειρίδια του κυρίαρχου ρεύματος και δεν λαμβάνεται υπόψη από τους χαράκτες πολιτικής. Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους λόγους για τους οποίους ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί, συνήθως, να παράγει πλήρη απασχόληση, ακόμα και κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής επέκτασης και υπό καθεστώς κρατικού παρεμβατισμού, και επιχειρηματολογεί για ποιο λόγο η δουλειά των χαρακτών πολιτικής δεν είναι να «τσιγκλούν» τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για όλους, αλλά να το πράξουν οι ίδιοι άμεσα ως ζήτημα ύστατης προσφυγής. Η εργασία εξετάζει διάφορες πολιτικές άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Keynes για την πλήρη απασχόληση.

 • ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ No. 1 | Ιανουάριος 2014
  Η πρόταση για εγγυημένη απασχόληση συμβάλλει στη μακροοικονομική σταθερότητα και εξασφαλίζει ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, παρά τα οικονομικά και ηθικά πλεονεκτήματα αυτής της πολιτικής, το πρόγραμμα πολύ συχνά απορρίπτεται λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαχείρισή του. Πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα; Ποιος θα δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας; Μπορεί να λειτουργήσει για κάθε άνεργο που επιθυμεί να εργαστεί; Το παρόν σημείωμα πολιτικής φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες με την ανάπτυξη μιας πρότασης για εγγυημένη απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και αναδυόμενες μη κερδοσκοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις.

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ No. 732 | Σεπτέμβριος 2012
  Ο εργοδότης της έσχατης προσφυγής ως θεσμικό όργανο για αλλαγή
  Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η δυνατότητα της πρότασης του εργοδότη της έσχατης προσφυγής να επιτύχει πλήρη απασχόληση και σταθερότητα τιμών έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Η ανησυχία, ωστόσο, για το εάν ο εργοδότης της έσχατης προσφυγής παράγει μακροοικονομικά οφέλη αλλά με την προσφορά χαμηλόμισθων θέσεων εργασίας που δεν οδηγούν πουθενά και οι οποίες αποτελούν περαιτέρω δυσφήμηση των ανέργων έχει λάβει ελάχιστη προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό χαρακτηριστικό του ρυθμιστικού αποθέματος του εργοδότη της έσχατης προσφυγής έχει παρερμηνευθεί ως ένα υδραυλικό σύστημα που δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην μακροοικονομική σταθερότητα από τα οφέλη του προγράμματος για τους ανέργους. Η εργασία αυτή υποστηρίζει ότι αυτοί οι δύο στόχοι δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, και το πράττει μέσα από μια επανεξέταση της εμπειρίας της Αργεντινής με το σχέδιο Jefes και την επακόλουθη μεταρρύθμισή τoυ. Το σχέδιο Jefes είναι το μόνο άμεσο πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κόσμο, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά στο πλαίσιο της πρότασης για τον εργοδότη της έσχατης προσφυγής που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά την μακροοικονομική σταθερότητα, η εργασία επιθεωρεί μερικά από τα βασικά σταθεροποιητικά χαρακτηριστικά του εργοδότη της έσχατης προσφυγής που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, αν και το σχέδιο Jefes δεν είχε σχεδιαστεί ως ένα πρόγραμμα για εγγυημένη απασχόληση χωρίς όρους. Το σχέδιο Jefes έκανε επίσης σαφές ότι τα δημόσια προγράμματα απασχόλησης μπορεί να έχουν μια μετασχηματιστική επίπτωση σε επίμονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπως η φτώχεια και η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες—μακράν η μεγαλύτερη ομάδα που επωφελήθηκε από το πρόγραμμα—ανέφεραν ότι προέκυψαν σημαντικά οφέλη από το σχέδιο Jefes για τις κοινότητες τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, και κυρίως για τις ίδιες. Η εμπειρία της Αργεντινής δείχνει ότι τα προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που προσφέρουν εργασία με βασικό μισθό διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να ενδυναμώνουν τα άτομα που συμμετέχουν και να υπονομεύουν τις επικρατούσες δομές που παράγουν και αναπαράγουν τη φτώχεια και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Επειδή τα δύο τελευταία προβλήματα είναι πολυδιάστατα, ο εργοδότης της έσχατης προσφυγής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πανάκεια αλλά ως ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής που μετριάζει τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τα προβλήματα της φτώχειας και της ανισότητας των δύο φύλων. Η εργασία εξετάζει στοιχεία από έρευνες που βασίζονται στις αφηγήσεις γυναικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Jefes προκειμένου να αξιολογήσει τις δυνητικά μετασχηματιστικές πτυχές της πρότασης του εργοδότη της έσχατης προσφυγής.

 • Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος | Νοέμβριος 2011
  Σε όλο τον κόσμο, οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση έχουν μπροστά τους το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας και της εμβάθυνσης της φτώχειας. Η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση κυρίαρχου χρέους, έχει πληγεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχει αφθονία πολιτικών απασχόλησης, από προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης έως τακτικές για τη μείωση των εβδομαδιαίων εργάσιμων ημερών, αλλά ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας δεν έχει δώσει καμία. Αντιθέτως, η πολιτική της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιτρέπει στις κοινότητες να μετριάσουν τους κινδύνους και τις κοινωνικές ευπάθειες που αναδύονται ιδιαίτερα σε περιόδους αναταραχής με τον ενεργό μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Με τη στήριξη του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, το Ινστιτούτο Οικονομικών Levy συνέβαλε θεμελιωδώς στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κοινωνικού προγράμματος άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Διετή έργα, χρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, έχουν ήδη ξεκινήσει. Η έκθεση ανιχνεύει τις οικονομικές τάσεις που επικρατούσαν πριν από την κρίση και καταγράφει τις τάσεις που επικρατούν σήμερα, την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες τάσεις στην αγορά εργασίας και τις ελλείψεις του κοινωνικού διχτύου ασφαλείας. Ο πρωταρχικός στόχος της έκθεσης είναι η αναγνώριση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της στρατηγικής της άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας ως μέσο για την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων μιας οικονομικής κρίσης.

Press Room

Οι οικονομικές προκλήσεις της νέας κυβέρνησης


Ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ;


Αποψη: Η μυθολογία των 100 ή 200 δισ. κόστους διαχείρισης ΣΥΡΙΖΑ


Οι αστοχίες που προετοιμάζουν τη νέα οικονομική κρίση


Πώς πρέπει να μετράμε την ευημερία;


Προυποθεσεισ για Ισχυρη Επανεκκινηση τησ Οικονομιασ

Στα Media